Acqua Universo - Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van ACQUA UNIVERSO B.V.,
KvK nummer 27266620,
Rijksstraatweg 22, 2636 AX Schipluiden

Art. I Algemeen

 1. Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het ver­richten van leveringen en/of diensten door de opdrachtne­mer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voorzover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwij­zing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.
 2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
 • product: zaken, alsmede diensten, zoals montage, onderhoud, advies en metingen.
 • de opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;
 • de opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde aanbie­ding is gericht, en een ieder die aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
 • dienst: de aanneming van werk.

Art. II Aanbieding

 1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrij­blij­vend.
 2. Elke aanbieding heeft een geldigheidsduur van 2 maanden na datum schriftelijke aanbieding.
 3. Alle offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen zijn gebaseerd op gegevens waarover opdrachtnemer beschikt ten tijde van het uitbrengen daarvan.

Art. III Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het con­tract door de opdracht­nemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelij­ke opdrachtbeves­tiging door de opdrachtnemer.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onderge­schikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voorzover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd

Art. IV Prijs

 1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclu­sief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-adres geldend op de datum van aanbieding, behoudens voorzover in deze voorwaarden anders is bepaald.
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kost­prijsfac­toren een verhoging ondergaan - ook al ge­schiedt dit ingevolge voorzienbare omstandig­heden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs berekend exclusief montage en be­drijfs­vaardig opleveren van het product op de in de aanbie­ding genoemde plaats.

Art. V Afbeeldingen

 1. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke opdrachtnemer verstrekt in catalogi, internet, circulaires of enige andere wijze van publicatie zijn voor opdrachtnemer niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen opdrachtnemer aanbiedt.
 2. Afwijkingen geven opdrachtgever niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassing van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van te verlangen.

Art. VI Levertijd

 1. Opleveringstermijnen en voorwaarden door opdrachtnemer genoemd zijn, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, vrijblijvend.
 2. Overschrijding van leveringstermijnen door opdrachtnemer geeft de opdrachtgever geen enkel recht tot ontbinding, schadevergoeding of opschorting van zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens opdrachtnemer, behoudens het in lid 3 bepaalde.
 3. Indien de door opdrachtnemer genoemde leveringstermijn met meer dan twee/derde gedeelte wordt overschreden en de oorzaak van deze overschrijding niet het gevolg is van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, dan heeft opdrachtgever recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter het recht enige schadevergoeding te eisen of andere verplichtingen jegens opdrachtnemer op te schorten of zich te beroepen op schuldverrekening.
 4. Het staat opdrachtnemer vrij afleveringen in gedeelten te laten geschieden.
 5. Alle leveringen vinden plaats ter vestigingsplaats van opdrachtnemer. Indien op diens verzoek wordt geleverd ter vestigingsplaats van opdrachtgever danwel op een andere lokatie als door opdrachtgever aangegeven, komen de kosten van transport alsook alle risico's van transport altijd voor rekening van opdrachtgever.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door een oorzaak welke niet te wijten is aan noch voor rekening komt van opdrachtgever, dan is opdrachtgever gerechtigd de daaruit voor haar ontstane schade op de opdrachtnemer te verhalen welke schade wordt gesteld op tenminste 20% van de waarde van de door de opdrachtnemer te leveren prestatie, indien de ontbinding het gevolg is van wanprestatie van de kant van de opdrachtnemer.
 7. Onverminderd het bepaalde omtrent overmacht is aan een eventuele verplichting van opdrachtgever tot schadevergoeding indien niet, niet tijdig of niet volledig wordt geleverd geheel voldaan indien alsnog wordt geleverd of indien levering niet mogelijk is door betaling van een bedrag van ten hoogste de overeengekomen prijs.

Art. VII Montage/installatie

 1. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle in­rich­tingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodza­kelijk zijn voor de opstelling van het te monteren pro­duct en/of de juiste werking van het product in gemon­teerde staat, behoudens indien en voorzover die uitvoe­ring door of vanwe­ge de op­drachtnemer wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gege­vens en/of vervaar­digde tekeningen.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtge­ver in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
  a.  het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaam­heden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medege­deeld;
  b.  de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor eventuele opslag en monta­ge;
  c.  alle noodzakelijke veiligheids- en voor­zorgsmaatre­gelen zijn genomen en worden gehand­haafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehand­haafd teneinde in het kader van de montage/instal­latie aan de toepasse­lijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  d.  bij aanvang van en tijdens de montage de eventueel gezonden pro­ducten op de juiste plaats aanwezig zijn.
 3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit arti­kel gestel­de voor­waarden niet of niet tijdig is vol­daan,zijn voor reke­ning van de opdrachtgever.
 4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel V van overeenkomstige toepassing.

Art. VIII Keuring

 1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiter­lijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 res­pec­tieve­lijk - indien montage/installatie is overeen­ge­komen - binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/in­stalla­tie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecifi­ceerde melding van gegronde klachten is verstre­ken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

Art. IX Risico- en eigendomsovergang

 1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voorzover aan grove schuld van de opdrachtnemer te wijten. Bij aflevering ter vestigingsplaats van opdrachtnemer geschiedt de aflevering op het moment dat aan opdrachtgever is medegedeeld dat de te leveren zaken te zijner beschikking staan bij Gebruiker.
  Indien de op­dracht­gever na inge­brekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal de opdracht­nemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in reke­ning te brengen.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de op­dracht­nemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kos­ten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.
 3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerech­tigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De op­drachtge­ver zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendoms­voorbehoud uit te oefenen door terugne­ming van het product, met inbegrip van de daartoe eventu­eel benodigde demontage.

Art. X Betaling

 1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de over­eengekomen prijs geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Betaling van eventueel meerwerk geschiedt, zodra dit aan de op­dracht­gever in rekening is gebracht.
 3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van de opdracht­nemer of op een door hem aan te wijzen rekening.
 4. Indien de opdrachtge­ver niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vorde­ring vallende gerech­telijke en buiten­gerechtelijke kosten.

Art. XI Garantie

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de op­drachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voorzover het betreft niet waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een on­juistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste con­struc­tie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
 2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keu­ring respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneemba­re gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugde­lijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien monta­ge/in­stallatie van het product door de opdrachtnemer plaats­vindt gaat de in lid 1 be­doelde garantie­termijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installa­tie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garan­tie­termijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na leve­ring volgens artikel VI lid 3 zijn verstre­ken.
 3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door repara­tie of vervan­ging van het gebrekkige onder­deel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtne­mer, of door toezending van een onderdeel ter ver­vanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kos­ten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschre­ven, zoals maar niet beperkt tot trans­portkos­ten, reis- en verblijfs­kosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtge­ver.
 4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  a.  de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoors­c­h­r­i­f­ten dan wel ander dan het v­o­o­r­z­i­ene normale gebruik;
  b. normale slijtage;
  c. montage/installatie of reparatie door derden, waaron­der begrepen de opdrachtgever;
  d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
  g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzo­ver op uitdrukkelijke instructie van de opdracht­gever toegepast, alsmede van door of namens de opdracht­gever aange­leverde materialen en zaken;
  h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.
 5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkom­sten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeu­ring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 6. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig moge­lijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantie­termijn in schriftelijke vorm te geschie­den, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvor­deringen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 7. Indien de opdrachtne­mer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdracht­ne­mer.
 8. Terzake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werk­zaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de op­dracht­ne­mer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werk­zaamheden, voorzover ondeugdelijk, opnieuw te ver­rich­ten. De tweede volzin van lid 3 is in dat geval van over­eenkom­stige toepassing.
 9. Terzake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garan­tie gegeven.
 10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel XII Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschre­ven garantieverplichtingen.
 2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijk­heid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aanspra­ke­lijkheid jegens derden, uitgesloten.
 3. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwa­ren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaar­den in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

Art. XIII Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsge­vaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuit­slui­ting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storin­gen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leve­ranciers.

Art. XIV Opschorting en ontbinding

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeen­komst ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerech­tigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoe­ring van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehou­den zal zijn.
  Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbin­ding van de overeenkomst.
 2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krach­tens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd ter­stond beta­ling te verlangen van de ter uitvoering van de overeen­komst door hem gereserveer­de, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in rede­lijk­heid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krach­tens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na beta­ling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor reke­ning en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
 3. Indien de opdrachtge­ver niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende over­eenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtin­gen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillis­sement, surseance van beta­ling, stil­legging, liquid­atie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de over­dracht van een belangrijk deel van zijn vorderin­gen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder inge­brekestelling en zonder rechterlijke tus­senkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rech­ten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbin­ding van de opgeschorte overeenkomst(e­n).
 4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de over­een­ge­komen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeen­komst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande op­schorting heeft plaatsgevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door de opdrachtnemer bespaar­de kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het vorenom­schreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
 5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Art XV Koop op afstand

Ingeval van koop via internet door een consument-opdrachtgever geldt het volgende:
Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument-opdrachtgever geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument-opdrachtgever de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
Als de consument-opdrachtgever het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de opdrachtnemer verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.
Deze afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:

 • Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt;
 • Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

Art. XVI Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.

« Terug