Privacy verklaring

Acqua Universo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Rijksstraatweg 22, 2636 AX Schipluiden. 015 3807963

Gabrielle Mosch is de Functionaris Gegevensbescherming van Acqua Universo (AU). Zij is te bereiken via info@acquauniverso.nl.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Acqua Universo verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van de diensten van Acqua Universo en Vitaal Telen, websites bezoekt die door AU worden beheerd of omdat u deze zelf verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Gegevens die door Google of pixels van social media worden geregistreerd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Websites en diensten, door Acqua Universo beheerd, hebben niet de intentie, gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan, betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent, dat Acqua Universo zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@acquauniverso.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
Acqua Universo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen – Verzenden van nieuwsbrieven – Bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren – Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Acqua Universo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en boekhouding.

Geautomatiseerde besluitvorming
Acqua Universo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Acqua Universo) tussen zit.

Acqua Universo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MS- office, Windows, Android, Google, Google Drive, Dropbox, webmail, WordPress, Facebook- bedrijfspagina’s, LinkedIn, Mailchimp, Intramed.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Acqua Universo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In andere gevallen hanteert Acqua Universo de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Gedurende de periode dat er zakelijke contacten plaatsvinden of zolang als strikt noodzakelijk is. Als de gegevens niet meer gebruikt worden, worden deze binnen 30 dagen verwijderd.

Adresgegevens > Bewaartermijn > Gedurende de periode dat er zakelijke contacten plaatsvinden of zolang als strikt noodzakelijk is. Als de gegevens niet meer gebruikt worden, worden deze binnen 30 dagen verwijderd.
Emailadres > Bewaartermijn > Gedurende de periode dat er zakelijke contacten plaatsvinden of zolang als strikt noodzakelijk is. Als de gegevens niet meer gebruikt worden, worden deze binnen 30 dagen verwijderd.

Gegevens die door Google of Social Media worden geregistreerd > Bewaartermijn > Gedurende de periode dat er zakelijke contacten plaatsvinden of zolang als strikt noodzakelijk is. Als de gegevens niet meer gebruikt worden, worden deze binnen 30 dagen verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Acqua Universo verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met derden met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Acqua Universo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AU gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor, dat de websites die AU beheert, naar behoren werken en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de websites goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AU en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij ons een verzoek kunt indienen, om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@acquauniverso.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. AU reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AU wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@acquauniverso.nl.

Acqua Universo heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– Beveiliging van de cloudservices via Norton beveiliging en een backupmanager online.